کنترل و اطلاع رسانی فرآیند درخواست و برگزاری جلسه، مدیریت صورتجلسات و مصوبات و پیگیری فعالیت های همکاران