این نرم افزار به منظور مدیریت فرآیند گرفتن پلاسما از اهداکنندگان و انجام تمام مراحل این فرآیند شامل پذیرش، پزشک و غیره می باشد.